REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

biegowafota.pl / zdjecia.festiwalbiegow.pl

Słowniczek

 1. Sklep – internetowy sklep Festiwalu Biegów dostępny pod adresem biegowafota.pl / zdjecia.festiwalbiegow.pl za pomocą, którego Zamawiający może złożyć zamówienie na zakup oferowanych w asortymencie sklepu zdjęć.
 2. Zdjęcia – produkty, które można zakupić w Sklepie, znajdujące się w bieżącym asortymencie.
 3. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i liczbę zdjęć, sposób dokonania płatności, dane Zamawiającego - zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym, a Sprzedającym.
 4. Sprzedający – Fundacja Festiwal Biegów, z siedzibą: w Niskowej 161, 33-395 Chełmiec; NIP 734-35-19-260 wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych, Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Krakowa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000455795.
 5. Zamawiający – osoba, która złoży zamówienie na zakup zdjęć znajdujących się w Sklepie, Konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki dokonywania zakupów zdjęć znajdujących się w bieżącym asortymencie Sklepu.
 2. Sklep prowadzony jest przez Fundację Festiwal Biegów, z siedzibą: w Niskowej 161, 33-395 Chełmiec; NIP 734-35-19-260 wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych, Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Krakowa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000455795.
 3. Zamawiający może skontaktować się ze Sklepem drogą elektroniczną pod adresem: zdjecia@festiwalbiegow.pl lub listownie, kierując korespondencję na adres ul. Solec 85/33, kod pocztowy: 00-382 Warszawa.
 4. Dokonując zakupów w Sklepie, Zamawiający akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pełen tekst klauzuli informacyjnej znajduje się pod adresem KLAUZULA
 5. Ceny zdjęć znajdujących się w asortymencie sklepu wyrażone są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT 23%.
 6. Oferta zakupu zdjęć znajdujących się w asortymencie Sklepu obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. ZAMÓWIENIE

 1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu z zastrzeżeniem sytuacji, w których z powodu prac technicznych strona internetowa Sklepu nie będzie dostępna, wówczas pojawi się komunikat „Strona nie działa z powodu prac technicznych”.
 2. Zakupu towaru dokonuje się poprzez wypełnienie formularza, który znajduje się na stronie internetowej biegowafota.pl / zdjecia.festiwalbiegow.pl
 3. W celu realizacji zamówienia, na formularzu zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest podać prawidłowe oraz pełne dane potrzebne do sfinalizowania zamówienia.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo niezrealizowania przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający w sposób nieprawidłowy lub niekompletny wypełni formularz zamówienia.

III. ZAKUP ZDJĘĆ:

 1. Zdjęcia aktualnie przeznaczone do sprzedaży znajdują się w bieżącym asortymencie Sklepu.
 2. Przed zakupem zdjęcia, Zamawiający może pobrać miniaturkę zdjęcia opatrzoną znakiem wodnym Sprzedającego, celem ustalenia i weryfikacji, że jest on zainteresowany jego nabyciem.
 3. Minimalna rozdzielczość każdego zdjęcia wynosi: szerokość 2000 pikseli.
 4. Zakupione zdjęcia nie podlegają zwrotowi.
 5. Zdjęcia zakupione przez Kupującego będą dostępne w sklepie do ponownego pobrania w terminie 90 dni od daty dokonania dodania do oferty sklepu.

LICENCJA

 1. Zamówienie i opłacenie zdjęć znajdujących się w asortymencie sklepu, oznacz, iż pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym dochodzi do zawarcia umowy na korzystanie z ww. zdjęć (licencja).
 2. W przypadku wskazanym w ust. 1 powyżej, Sprzedający (Licencjodawca) udziela Zamawiającemu (Licencjobiorca) niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, licencji do korzystania z zamówionego i opłaconego zdjęcia lub zdjęć (Utwór/Utwory) na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu jak również egzemplarzy materiałów wytworzonych przez Licencjobiorcę zawierających Utwór - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – nieodpłatne wprowadzanie do obrotu, nieodpłatne użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 3. W ramach udzielonej Licencji, Licencjobiorca nie jest upoważniony do korzystania ze zdjęć (Utworów) w zakresie szerszym niż ten wskazany w ust. 2 powyżej. W szczególności Licencjodawca nie może:
  1. Utworu sprzedać, lub przeznaczyć go do odpłatnej dystrybucji w jakiejkolwiek formie.
  2. wykorzystywać Utwory w całości lub w części w produktach fizycznych jak również produktach elektronicznych przeznaczonych do sprzedaży.
  3. umieszczać Utwór w całości lub w części na jakiejkolwiek stronie internetowej, w celu czerpania z Utworu zysku.
  4. odsprzedawać, przenosić lub cedować na jakąkolwiek osobę trzecią Utworów lub praw do korzystania z Utworów udzielonych ma mocy Umowy.
 4. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania dalszych licencji.
 5. Licencja zostaje udzielona pod warunkiem przestrzegania zasad wskazanych w pkt. III oraz prawidłowego zamówienia i opłacenia wybranych przez Licencjobiorcę Utworów.
 6. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków udzielonej licencji, Licencjodawca może dochodzić od Licencjobiorcy odszkodowania za szkody w pełnej wysokości.

IV. PŁATNOŚCI

 1. Płatność za zdjęcia dokonywana jest wyłącznie za pośrednictwem systemu DOTPAY, obsługiwany przez firmę DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie.
 2. Na życzenie Kupującego, Sprzedający za zakupione zdjęcia wystawi fakturę VAT. Prośba o wystawienie faktury VAT powinna zostać złożona w ciągu 7 dni od opłacenia zamówionego zdjęcia.

V. DOSTAWA

 1. Sprzedający realizuje sprzedaż wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Po dokonaniu płatności za wybrane zdjęcia, Sprzedający wygeneruje specjalny link, który zostanie przesyłany na podany w procesie rejestracji adres mailowy Kupującego. Po jego otworzeniu, możliwe będzie pobranie zdjęcia do pamięci komputera lub innego urządzenia.
 3. Koszt dostawy wynosi 0 złotych.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ww. ustawy.
 2. Jednakże w przypadku zapisania zdjęcia w pamięci komputera lub innego urządzenia, Zamawiający traci uprawnienia wskazane w ust. 1 powyżej.

IX. REKLAMACJE

 1. Sprzedawane zdjęcia są wolne od wad.
 2. W przypadku wad spowodowanych działaniem systemu (w szczególności błędem w wygenerowanym linku, o którym mowa w pkt. V ppk.2, skutkującym niemożliwością pobrania zdjęcia) Zamawiający może złożyć reklamację, co do zakupionych zdjęć.
 3. Reklamację należy zgłosić mailowo pod adresem: zdjecia@festiwalbiegow.pl.
 4. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dołączenie do ww. wiadomości mailowej dowodu opłaty dokonanej za pośrednictwem systemu płatności, o którym mowa w pkt. IV ppkt. 1 oraz zrzutu, np. w postaci zrzutu ekranu (print screen) przedawiającego powód dokonania reklamacji.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, o czym Sprzedający powiadomi Zamawiającego drogą mailową.

X. SYTUACJE SPORNE

 1. W sytuacjach spornych Sprzedający i Zamawiający zobowiązują się do dążenia do polubownego rozstrzygania sporów w szczególności do skierowania sprawy do właściwego sądu polubownego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 2. Każda zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 3 dni od chwili zamieszczenia zmienionej treści na stronie internetowej biegowafota.pl / zdjecia.festiwalbiegow.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowania przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.